Språkprovets struktur

Bakgrund

 • Språkproven bygger på grunderna för gymnasiets läroplan
 • Utgångspunkten är samma uppfattning om språkkunskaperna som i de nuvarande språkproven
 • Alla delkunskaper testas, även muntlig framställning; tidigast år 2020, först i de andra inhemska språken (finska, ruotsi)
 • Provet genomförs under en dag
 • Utgångspunkten för elektroniska prov är en sluten webbmiljö, stegvis övergång till en mer öppen miljö
 • Mångsidigare texter och uppgiftstyper
  • Användning av multimedia: t.ex. används även video vid hörförståelseprovet
  • Användning av bilder i olika uppgifter
  • Texternas längd kan variera mer än för närvarande: fler korta texter av olika slag (både förståelse och framställning)
  • Autenticitet: texterna kan ha olika layouter

 Språkprovets längd och poängantal

 • Provet tar 6 timmar och avläggs under en dag
 • Det maximala poängantalet är fortsättningsvis 299p
 • Maxlängd och poängfördelning för delproven
 1.  Hörförståelse 1 h (80-90p)
 2. Läsförståelse 2 h (70-90p)
 3. Ordförråd och strukturer 1 h (20-40p)
 4. Skriftlig framställning 2 h (99poäng)

Provets uppbyggnad

 • Provet börjar alltid med ett hörförståelseprov som har en färdig tidsdisposition.
 • Efter hörförståelseprovet får examinanden ta del av de övriga delproven i max. 5–10 min.: han/hon har möjlighet att bläddra igenom texterna och uppgifterna i hela provet, men får inte göra anteckningar.
 • Därefter får examinanden själv välja vilket delprov han/hon avlägger först. Om examinanden inte väljer delprov inom utsatt tid öppnar systemet automatiskt läsförståelseprovet.
 • När examinanden har avlagt det andra delprovet kan han/hon gå tillbaka till huvudmenyn och välja nästa delprov. Om examinanden inte väljer delprov inom utsatt tid öppnar systemet automatiskt nästa delprov.
 • I delproven, med undantag av hörförståelseprovet, får examinanden själv välja i vilken ordningsföljd han/hon avlägger avsnitten, och han/hon kan också fritt röra sig mellan avsnitten i delprovet.

Kolla videon (på finska) och presentationen (på svenska här)