Provarrangemang

Avläggande och bedömning av elektroniska studentskrivningar

Suomeksi

Man kan utgå ifrån att de mest intressanta aspekterna av de tekniska planerna för digitaliseringen av studentexamen ur elevernas och lärarnas perspektiv är hur man avlägger och bedömer provprestationerna. Detta dokument beskriver hur dessa två delar av studentskrivningar fungerar.

För tillfället planerar vi att organisera studentexamen så att det finns tre huvudsakliga funktionskomponenter i gymnasierna: examinandernas terminaler, en förmedlingsserver i provlokalen, samt en övervakningskonsol i provlokalen. Examinandernas terminaler är datorerna som varje examinand har på sitt eget arbetsbord i provlokalen.

Vid övervakningskonsolen kan övervakarna följa med hur provet fortskrider, och få reda på eventuella problem. Förmedlingsservern sänder rätt frågor till rätt examinand, samt förmedlar svaren till studentexamensnämnden. Övervakningskonsolen och förmedlingsservern kan fysiskt finnas i samma hårdvara i examenslokalen. För att den digitala studentexamen skall lyckas behöver gymnasierna dessutom apparatur som garanterar åtkomsten av elektricitet och webb, så som en arbetsströmcentral, jordfelsbrytare, UPS samt kablar och kontakter.

Examinandernas terminaler

Användningen av examinandernas terminaler baserar sig på webbläsare med vilka man hämtar frågorna som finns på förmedlingsservern. Terminalen sparar också examinandens utkast och filer på två ställen: på ett USB-minne och på förmedlingsservern i provlokalen. Svaren kommer att förmedlas med HTML över webbläsaren.

Förutom webbläsaren kommer man att kunna använda applikationer utvalda av SEN på examinandernas terminaler. HTML som format kan begränsa svaren för vissa typer av examensuppgifter, eller det kanske inte är möjligt att utföra alla uppgifter med enbart HTML, utan det kommer att behövas skilda applikationer för det (som textbehandling, tabellräkning, ritning, bildbehandling o.s.v.).

Vi har gett instruktioner om de tekniska minimikraven för examinandernas terminaler på sommaren 2013. Instruktionerna finns på SEN:s webbsajt.

päätelaite

Vanliga bärbara datorer duger!

Förmedlingsservern i provlokalen

Förutom terminalerna finns det en förmedlingsserver i provlokalen. Dess centrala uppgift är att presentera provuppgifterna och att spara examinandernas svar. Förmedlingsservern innehåller allt tilläggsmaterial (dokumentbilagor, videofilmer, ljudfiler) som behövs i examen.

Förmedlingsservern sparar också arbetsfiler från terminalerna, bl.a. för den händelsen att en examinands dator går sönder, samt förvaltar krypterade uppgifter om examinanderna, t.ex. vilken del av examen examinanden avlägger eller utifall examinanden har rätt att få tilläggstid för avläggning av examen.

Från förmedlingsservern övergår examenssvaren till studentexamensnämndens server. I normala fall överförs svaren och examensförloppet via webben. Om webbåtkomsten bryts under examen fortsätter examen som normalt. Förmedlingsservern i examenslokalen skyddas för elavbrott med en UPS-apparat.

Förmedlingsservern kan som hårdvara vara en vanlig dator. Vi vet inte ännu hurdan prestanda som krävs. Det handlar dock inte om en stor investering av pengar. Det behövs inga maskinsalar i skolan för att genomföra studentexamen.

välityspalvelin

Övervakningskonsolen i provlokalen

Enligt de nuvarande planerna är övervakningskonsolen i provlokalen den primära övervakarens verktyg, med vilket man följer med avläggandet av proven lokalt. Det är tänkt att man skulle upprätthålla en övervakningslogg på konsolen, och det skulle framgå ur konsolen om alla examinander som har anmält sig har infunnit sig.

Dessutom skulle det vara möjligt att följa med huruvida examinandernas terminaler har en fungerande kontakt till förmedlingsservern i examenslokalen, samt om förmedlingsservern har kontakt till studentexamensnämndens centralserver.

Med övervakningskonsolen kunde man också kontrollera hur mycket tid varje examinand har kvar, samt antalet svar som examinanderna har sparat på förmedlingsservern. Övervakningskonsolen kunde ge mera tid som ersättning för förlorad tid om t.ex. en dator gick sönder. Möjligheterna för funktioner hos övervakningskonsolen håller ännu på att bestämmas.

Bedömningssystemet

Bedömningsarbetet som lärarna och studentexamensnämndens sensorer utför görs via ett eletroniskt examensbedömningssystem. Examinandernas svar överförs till bedömningssystemet från studentexamensnämndens centralserver.

I bedömningssystemet kan man göra rättelser i examinandernas svar. Dessutom är det meningen att bedömarna skall kunna samarbeta via bedömningssystemet. Det kommer också, enligt planerna, att finnas en möjlighet att använda bedömningssystemet utan att vara uppkopplad till webben.

Se en demonstration av apparaturen i provlokalen