Äidinkieli, suomi

Äidinkielen sähköisen ylioppilaskokeen esimerkkitehtäviä

Nämä esimerkkitehtävät on julkaistu vuonna 2014. Ne on laadittu Lukion opetussuunnitelman 2003 mukaan. Viimeisintä tietoa äidinkielen sähköisestä kokeesta löytyy ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemasta tiedotteesta.

Äidinkielen kokeen esimerkkitehtävät antavat suuntaa siitä, minkälaisia tehtävänanto- ja aineistotyyppejä kokeessa on mahdollista käyttää. Esimerkkitehtävistä tehtävät 1–6 keskittyvät lukutaidon arviointiin ja tehtävä 7 kirjoittamistaidon arviointiin. Lukutaidon tehtävästä on laadittu esimerkiksi useampia tehtäväsarjoja, sillä sähköinen koe antaa niiden tuottamiseen runsaasti liikkumavaraa. Kirjoitustaidon tehtävässä havainnollistetaan erityisesti aineistojen monipuolistamisen ja uudenlaisen yhdistämisen mahdollisuutta.
Tekijänoikeussyistä kaikkia esimerkkitehtävien aineistoja ei voida liittää tehtävänannon yhteyteen sellaisina tai yhtä autenttisina kuin ne ylioppilaskokeessa esitettäisiin. Kokeessa verkkotekstien julkaisuympäristöä voidaan niin haluttaessa rajata ja näin kohdentaa kokelaan huomio selkeämmin tarkasteltavaan aineistoon tai ilmiöön. Ylioppilaskokeessa aineistojen määrää, samoin kuin kokelaan käytettävissä olevaa vastaustilaa on niin ikään mahdollista rajata tarpeen mukaan.
Äidinkielen sähköisen kokeen kehittäminen jatkuu vuonna 2015 teknisten ja muiden ratkaisujen varmistuessa sekä esimerkkitehtävistä saadun palautteen perusteella.

2 Responses

 1. Äidinkielen opettajain liiton lukioryhmä says:

  Tarkastelemme tehtävänantoja siitä lähtökohdasta käsin, että ne ovat vasta ideoita ja luonnoksia kommentoinnin pohjaksi, niin kuin kokeen kehittämisryhmä on maininnutkin. Kokonaisuutena pidämme tehtäväpakettia onnistuneena ja toiveita herättävänä.

  Tehtävät antavat olettaa, että äidinkielen yo-koe tarvitsee sähköisenäkin kaksi koepäivää: toisen tekstitehtäville ja toisen esseekirjoittamiselle. Näin pystytään monipuolisesti mittaamaan molemmissa tehtävissä tarvittavia tietoja ja taitoja.

  Tehtävänannot noudattavat mielestämme hyvin monilukutaidon ideaa: pohjatekstit edustavat niin perinteisiä, lineaarisia tekstejä kuin myös nykyaikaisia monimuotoisia, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä kokonaisuuksia. Kokelaan pitäisi saada tekstejä tutkiessaan tehdä niihin omia merkintöjään ja käyttää suunnittelun apuna myös kynää ja paperia.

  Tekstitaitoja mittaavia tehtäviä voisi mielestämme olla kokeessa kaksi kokonaisuutta – toisessa tehtävässä mitattaisiin asiatekstin lukemisen, arvioinnin sekä tulkinnan taitoja ja toisessa fiktiivisen tekstin erittelyn ja tulkinnan taitoja. Tehtäväluonnoksissa on selvästi sekä pidempiä että lyhyempiä vastauksia vaativia tehtävänantoja, mitä pidämme hyvänä. Tehtävänantojen pitää kuitenkin olla täsmällisesti rajattuja; kirjoittajan on tiedettävä, mitä tehtävässä odotetaan. Vaadittu sanamäärä olisi myös tarpeen ilmoittaa kunkin tehtävän yhteydessä. Tekstitaidon kokeen osuuden pitäisi kaikkiaan vastata työmäärältään nykyistä tekstitaidon koetta, vaikka tehtävät ja niihin laadittavat vastaukset olisivatkin vaihtelevampia. On ilahduttavaa, että luonnoksissa ei ole yhtään ns. rasti ruutuun -tehtävää tai pelkkiä käsitteen määrittelyjä vaan kaikissa vaaditaan tietoa soveltavaa otetta.

  Esseetehtävä vaikuttaa meistä myös lupaavalta. On hyvä, että tehtävässä vaaditaan aineiston käyttöä (sellaistahan nykypäivän kirjoittaminen yleensä onkin) ja kirjoittaja voi valita omaan käyttöönsä mielekkäät aineistot annetusta valikoimasta. Samalla mitataan kykyä arvioida lähteiden hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta. Aineistovalikoiman pitäisi olla monipuolinen – perinteisiä kaunokirjallisia tekstejä unohtamatta. Tehtävänantoja olisi hyvä olla useampia kuin yksi – muutama vaihtoehto, vaikka aineistovalikoima olisikin yhteinen. Aineistonkäytössä tulisi hyväksyä nykyisestä poiketen myös vaihtoehto, että joitakin tekstejä lainataan vain esimerkiksi kertaluonteisesti eikä käydäkään niiden kanssa keskustelua läpi esseen. Myös nykyisen kaltainen aineistonkäyttö olisi toki yhtä hyvin mahdollista. Sanamäärää olisi myös tarpeen rajoittaa (asian tiivisti ilmaisemisen taito on tärkeä) esimerkiksi 500 – 600 sanaan.

 1. December 5, 2014

  […] Äidinkielen sähköisen ylioppilaskokeen esimerkkitehtäviäÄidinkielen kokeen esimerkkitehtävät antavat suuntaa siitä, minkälaisia tehtävänanto- ja aineistotyyppejä kokeessa on mahdollista käyttää. Esimerkkitehtävistä tehtävät 1–6 keskittyvät lukutaidon arviointiin ja…  […]