Livsåskådningskunskap

Exempeluppgifter i det elektroniska studentexamensprovet i livsåskådningskunskap

 

Studentexamensprovet i livsåskådning skrivs i elektronisk form hösten 2017. Provet indelas enligt studentexamensnämndens beslut i A-,B-, C- och D-delar (se Studentexamensprovet i realämnen i elektronisk form). Detta betyder att det även i fråga om livsåskådningskunskap ska ingå frågor som i huvudsak mäter någon form av minnesåterskapande. Syftet med indelningen är att detta inte enbart betyder rena minneskunskaper, utan att man alltid frågar efter definitioner och motiveringar. Det är skäl att minnas att det elektroniska provet på samma sätt som provet i pappersformat mäter kunskaper i ämnen som ingår i de riksomfattande obligatoriska och fördjupade kurserna som ligger som grund för läroplanen. I alla fall i inledningsskedet består hälften av uppgifterna av gamla traditionella frågor, dvs. samma typs frågor som hittills förekommit i proven (essäer, materialuppgifter, uppgifter som består av flera delar, problemuppgifter).

De elektroniska exempeluppgifterna i livsåskådningskunskap strävar efter att beskriva några av de uppgiftstyper som kan komma att ingå i studentskrivningarna. Syftet med indelningen är att framställa några sådana typer av frågor som man även i kursproven kan komma att använda. I fråga om vissa uppgifter har man tänkt sig att datorn kan väcka abiturientens tankar genom att fungera som en frågeställande ”Sokrates”. Vid ingången av 2015 förenades utskottet för filosofi och utskottet för livsåskådningskunskap. Därför är det skäl att även ur filosofins synvinkel se på olika typer av frågor.