Kemi

Det digitala studentprovet i kemi: Exempeluppgifter

Dessa exempeluppgifter är publicerade år 2014. De är uppgjorda enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2003. Den mest aktuella informationen om det elektroniska provet i kemi finns i det meddelande som studentexamensnämnden publicerat för ifrågavarande ämne.

Provet indelas i fyra delar.

I A-delen finns påstående-, flervals- eller kombinationsuppgifter. Alla uppgiftstyper förekommer inte varje gång. I kemiprovet är uppgifterna i den här delen i allmänhet obligatoriska för alla och de koncentrerar sig på grunderna i kemin. I poängsättningen för uppgifterna kan man utnyttja gissningskorrigering, varvid gissningsandelen av poängen avlägsnas.

 • A1 Påstående
 • A2 Flerval, beräkningsmässiga
 • A3 Flerval, verbala
 • A4 Flerval, frågeserie
 • A5 Flerval, flera rätta
 • A6 Kombination

I B-delen finns definitions-, förklarings- eller motiveringsuppgifter. Alla uppgiftstyper förekommer inte varje gång. I kemiprovet koncentrerar sig uppgifterna i denna del på grunderna i kemin. Uppgifterna påminner om de inledande uppgifterna i det nuvarande provet, men möjligheterna som det digitala provet ger och de tekniska kraven har beaktats.

 • B1 Kombination av begrepp till en helhet
 • B2 Förklaring
 • B3 Påståenden med motivering
 • B4 Grundläggande beräkning
 • B5 En enkel experimentell uppgift: iakttagelser och motivering
 • B6 Reaktionsformler, namn och balansering

I C-delen finns jämförande, bedömnings- eller tillämpningsuppgifter. Alla uppgiftstyper förekommer inte varje gång. I kemiprovet väljs uppgifterna enligt instruktionerna, till exempel tre uppgifter av fem. Uppgifterna påminner om uppgifterna i den mittersta delen av det nuvarande provet, men möjligheterna som det digitala provet ger och de tekniska kraven har beaktats.

 • C1 Produktion av en figur och dess tolkning
 • C2.1 Molekylstruktur (verkställd utan särskilda kemiska program)
 • C2.2 Molekylstruktur (verkställd med ett särskilt program)
 • C2.3 Molekylstruktur (verkställd med Jsmol-appletten)
 • C3 En beräkning med tillämpning
 • C4 En beräkning med tillämpning
 • C5 En organisk uppgift med tillämpning
 • C6 Experimentell uppgift

I D-delen finns analyserings-, variations- eller utvecklingsuppgifter. I kemiprovet väljs uppgifterna enligt instruktionerna, till exempel två uppgifter av tre. Uppgifterna påminner om uppgifterna i den senare delen av det nuvarande provet, men möjligheterna som det digitala provet ger och de tekniska kraven har beaktats. I uppgifterna används även extra material (dokumentfiler).

 • D1 Dokumentuppgift: analys och association till sådant som inlärts tidigare
 • D2 Dokumentuppgift: analys, att sätta sig in i en ny sak och sammanbinda med sådant som inlärts tidigare
 • D3 Planering av experiment
 • D4 En krävande beräkning: analys och tillämpning i en ny situation

 

Den maximala poängen för kemiprovet är 120 poäng. De olika delarnas poängmängd och betoningen på (vikten av) de olika delarna i poängsättningen kan variera mellan olika provtillfällen. I dessa exempeluppgifter presenteras olika uppgiftstyper, förekomsten av de olika uppgiftstyperna inom de olika delområdena och de tekniska lösningarna. Exempeluppgifterna utgör inte ett enhetligt prov utan avsikten är att de ska illustrera de möjligheter det digitala provet ger. Det finns fler uppgifter än vad som ingår i ett prov. En del av uppgifterna är bearbetade utifrån uppgifter från studentproven under de senaste åren så att det tydligt framgår vilka förändringar digitaliseringen kräver i uppgifterna och svaren. För exempeluppgifterna har inte samma språkgranskning gjorts som för uppgifterna i det egentliga studentexamensprovet.

Provets struktur utvecklas i samarbete med de övriga realämnena. Tekniska lösningar utvecklas i samarbete med Digabi-arbetsgruppen. Exempeluppgifterna testas och utvecklas vidare i samarbete med Helsingfors universitet. Erfarenheterna från Utbildningsstyrelsens e-prov utnyttjas också. Den feedback lärare ger på innehållet i exempeluppgifterna, på de tekniska lösningarna samt på tidsanvändningen stöder vidareutvecklandet av det digitala provet i kemi.