GE, D2, analysering

D-delen

D2

Hållbar användning av skogar i Finland (24 p.)

a) Vad avses med förnybara och icke förnybara naturresurser? (4 p.)


b) Granska trädbeståndets ålder med hjälp av kartan som visar de regionala dragen i åldersstrukturen i Finlands skogar år 2011. (4 p.)


c) Vilken inverkan har skogsbruket för skogindustriorten och för hela Finland? Använd även det bifogade materialet i ditt svar. (10 p.)


d) Vad avser man med hållbar användning av skogar? Dryfta också hur detta kunde främjas. (6 p.)


d2_1_metsa1_sv

d2_2_metsa2_sv d2_3_metsae3_sve

d2_4_metsa4_sve d2_5_metsae5_sve