FF, uppgift 2

Uppgifttyp 2

I Immanuel Kants kunskapsteori förekommer begreppen analytisk och syntetisk samt a priori och a posteriori.

a) Redogör kort för begreppen (max 250 tecken per begrepp)

Analytisk

 

Syntetisk

 

A priori

 

A posteriori

Försätt