BI, B1, definiering

B-delen:

B1

Komplettera textavsnittet nedan genom att skriva de med streck angivna orden (substantiv, adjektiv eller ett tal) som saknas i tabellen i svarskompendiet.
Endast ett ord eller tal får skrivas i varje enskilt numrerat fält i svarstabellen. Ifall fler än ett ord eller tal angetts tolkas svaret som felaktigt.

Den elektromagnetiska strålning som kommer från solen indelas enligt våglängd i olika delområden. Av dessa är det synliga ljuset samt värmestrålningen de viktigaste med tanke på upprätthållandet av liv på jorden. Våglängden bestämmer energin hos strålningskvantum: ju längre våglängd strålningen har desto (1) är energin hos ett kvantum. Således kan strålning som absorberas i huden och som har en våglängd under det synliga ljusets, det vill säga under (2) nm, skada huden mer än det synliga ljuset och även förändra det genetiska materialets struktur. Solljuset påverkar såväl växt- som djurriket på många olika sätt. Det är av central betydelse i växternas fotosyntes, som kan indelas i ljus- och mörkerreaktioner. Båda sker i växtcellernas kloroplaster; de förstnämnda i dessas (3) . I djurriket påverkar ljuset många livsfunktioner. I människoögats (4) åstadkommer ljuset nedbrytning av (5) -cellernas synpurpur dvs.(6) I denna reaktion bildas som sönderfallsprodukt förutom protein dessutom (7) . I huden aktiverar UV-ljuset bland annat melanocyter, varvid det bildas mera (8) som skyddar huden.Under inverkan av UV-strålning bildas det i huden även ett förstadium till vitamin D, vars utgångssubstrat är kolesterol. Kolesterolet är även ett utgångssubstrat för steroidhormonsyntesen och syntesen av (9) . Förstadiet till vitamin D omvandlas vidare i (10) och slutligen i njurarna till en aktiv hormonmolekyl, som befrämjar absorptionen av (11) i tarmen. Solljuset är viktigt även med tanke på dygnsrytmen: det synkroniserar våra livsfunktioner. Ljuset inverkar via ögonen och vidare via (12) på (13) , på vars melatoninsyntes ljuset har en (14) effekt.