Kemia, A3

A3 Monivalinta, sanallisia

Seuraavissa monivalintatehtävissä on esitetty neljä vaihtoehtoista vastausta kuhunkin kysymykseen tai väittämään. Valitse vaihtoehdoista parhaiten sopiva vastaus.

1. Millä seuraavista yhdisteistä ei ole kovalenttisia sidoksia?

a) NO2(g)
b) KF(s)
c) CO(g)
d) CHBr3(l)

2. 55Mn2+-ionissa on

protoneja neutroneja elektroneja
a) 25 30 23
b) 25 25 23
c) 27 30 25
d) 30 25 28

3. Rakenneisomeereillä on

a) sama sulamispiste
b) sama molekyylikaava
c) samanlaiset reaktiot
d) sama funktionaalinen ryhmä

4. Kuinka monella asyklisen (ei-syklisen) yhdisteen C5H10 rakenneisomeereista esiintyy cis-trans-isomeriaa?

a) yhdellä
b) kahdella
c) kolmella
d) neljällä

5. Kuinka monta kiraalista hiiliatomia löytyy kuvan statiinimolekyylistä?
Statiinimolekyyli
Statiinimolekyyli

a) yksi
b) kolme
c) seitsemän
d) kahdeksan

6. Reaktio PCl5(g) ⇌ PCl3(g) + Cl2(g) on endoterminen. Mikä seuraavista muutoksista parantaa tasapainossa olevan seoksen PCl3 -saantoa?

a) paineen kasvattaminen tilavuutta pienentämällä
b) lämpötilan nostaminen
c) Cl2 -lisäys
d) katalyytin käyttö

7. Heksaani C6H14 ei liukene veteen eikä etanoliin. Vesi ja etanoli liukenevat toisiinsa.
Mikä seuraavista kuvista vastaa tilannetta, kun samat tilavuudet vettä, etanolia ja heksaania sekoitetaan koeputkessa, ja tilanteen annetaan asettua?

a_tuubi B_tuubi c_tuubi d_tuubi
a) b) c) d)

Heksaani, vesi ja etanoli

8. Mihin seuraavista titrauksista metyylioranssi-indikaattori parhaiten soveltuu?

a) vahvan hapon titraus vahvalla emäksellä
b) heikon hapon titraus vahvalla emäksellä
c) vahvan emäksen titraus vahvalla hapolla
d) heikon emäksen titraus vahvalla hapolla

9. Reaktiossa 5 Fe2+(aq) + MnO4(aq) + 8 H+(aq) → 5 Fe3+(aq) + Mn2+(aq) + 4 H2O(l)

a) MnO4(aq) hapettuu eli se toimii pelkistimenä
b) Fe2+(aq) toimii pelkistimenä ja MnO4(aq) hapettimena
c) 5 Fe2+(aq) ja 8 H+(aq) hapettuvat ja MnO4(aq) pelkistyy
d) Fe2+(aq) hapettuu eli se toimii hapettimena.

10. Reaktio 2 SO2(g) + O2(g) \stackrel{\mathrm{kat.}}{\rightleftharpoons} 2 SO3(g) on eksoterminen.
Reaktion nopeutta ja saantoa voidaan säädellä muuttamalla reaktio-olosuhteita.
Reaktio toteutetaan samoilla lähtöaineiden ainemäärillä eri reaktio-olosuhteissa.
Oheisessa kuvassa on esitetty konsentraatio ajan funktiona: katkoviivat kuvaavat alkuperäisiä olosuhteita ja yhtenäiset viivat muuttuneita olosuhteita.
Konsentraatio ajan funktiona
Konsentraatio ajan funktiona

Mikä seuraavista vastaa kuvan tilannetta?

a) Reaktion lämpötilaa on laskettu, jolloin SO3:a on tasapainossa aiempaa vähemmän
b) Reaktion lämpötilaa on nostettu, jolloin lähtöaineita on tasapainossa aiempaa enemmän
c) Reaktion painetta on kasvatettu, jolloin SO3:a on tasapainossa aiempaa vähemmän
d) Reaktion painetta on pienennetty, jolloin lähtöaineita on tasapainossa aiempaa enemmän

Tehtävien ratkaisemiseen voi käyttää taulukkotietoja ja symbolisen laskennan ohjelmaa. Vastausvaihtoehdoista voi valita vain yhden. Vaihtoehdot sisältävät tyypillisiä virhekäsityksiä.