Kemia, A1

A1 Väittämä

Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin?

Väittämä Oikein Väärin

1. Ainemäärä kuvaa aineen massan ja moolimassan suhdetta.

2. Vety on rajoittava tekijä, kun 200 molekyyliä vetyä ja 200 molekyyliä happea reagoi yhtälön 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) mukaisesti.

3. Bariumhydroksidista valmistetaan liuos, jonka konsentraatio on 2,4 mmol/l. Liuoksen pH on 11,68.

4. Palamisreaktioissa tuotteiden massa on pienempi kuin lähtöaineiden massa.

5. 3-metyyliheksaani on kiraalinen (optisesti aktiivinen) molekyyli eli siinä on kiraliakeskus.

6. Endotermisen reaktion reaktioentalpia on positiivinen, joten siinä vapautuu lämpöä.

7. Galvaanisessa kennossa anodilla tapahtuu hapettuminen.

8. Kun tasapainossa olevan reaktion N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) suljettua reaktiosäiliötä pienennetään, muodostuu enemmän ammoniakkia.

9. Hammaskiilteen hydroksidiapatiitissa Ca10(PO4)6(OH)2 on massaprosentteina yhtä paljon fosfaattia kuin fluoriapatiitissa Ca10(PO4)6F2.

10. Pentanolin paikkaisomeereillä on erilaiset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet.