BI, D1, analysointi

D-osa:

D1

a) Piirrä taulukon E tiedoista pylväskuvaaja käyttäen taulukkolaskentaohjelmaa (y-akseli, virtaama; x-akseli, kuukausi). Pohdi kuvaajan ja muiden alla esitettyjen tietojen pohjalta Aurajoen veden merkitystä meriveden ravinnekuormittajana yleensä ja eri vuodenaikoina.
(Tiedetään, että karussa vesistössä kokonaisfosforin pitoisuus on alle 10 µg/l, ylirehevässä vesistössä yli 100 µg/l. Kokonaistypen pitoisuus karussa vesistössä on alle 400 µg/l, ylirehevässä vesistössä yli 1500 µg/l.)
b) Mitkä tekijät selittävät typen ja fosforin kertymisen Aurajokeen?
c) Mitä vaikutuksia ilmaston lämpenemisellä voi olla Aurajoen veden laatuun?

Alla olevat kuvaajat A ja B osoittavat kokonaistypen ja kokonaisfosforin määrän Aurajoen alajuoksulta otetuissa vesinäytteissä vuonna 2012. Taulukossa C näkyy eri kuormituslähteiden osuus (%) Aurajoen vesistöalueen ravinnekuormituksesta (Lähde: http://www.aurajoki.net/Pdf/Aurajoen_vedenlaatu.pdf ; Sari Koivunen,www.lsvsy.fi).
Valokuva (D) näyttää Aurajoelle tyypillisen maiseman. Taulukko E esittää Aurajoen alajuoksun kuukausittaisen vedenvirtaama (m3/s) vuonna 2002.

Kuvaaja A: Kuvaaja B:
typpi fosfori
Taulukko C: Eri kuormituslähteiden osuus (%) Aurajoen vesistöalueen ravinnekuormituksesta. Valokuva D: Aurajoki, 14.5.2008. Don Wright
Kuormittaja Fosfori Typpi
Hajakuormitus
Maatalous 69 65
Metsätalous 1 1
Haja-asutus 19 9
Luonnonhuuhtouma 11 22
Laskeuma 0,1 0,5
Pistekuormitus
Yhdyskunnat+teollisuus 0,6 2
Aurajokihttp://www.ekologia.fi/fi/blogi/-/asset_publisher/R5Ef/content/id/198449
Taulukko E: Aurajoen alajuoksun kuukausittaisen vedenvirtaama (m3/s) vuonna 2002
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Virtaama m3/s 60 1 75 35 15 10 5 5 8 110 50 5

Ylläoleva taulukko csv-tiedostona