Bakgrundsinfo – Prov i främmande språk

Elektroniskt prov i främmande språk och i det andra inhemska språket

Bakgrund

 • som utgångspunkt samma språkfärdighetsbegrepp som i grunderna för gymnasiets läroplan
 • testning av samtliga delkunskaper, även muntlig framställning; senast på våren 2019
 • provet på en dag, inget separat hörförståelseprov
 • provets längd max 6 timmar
 • som utgångspunkt för digitaliseringen en sluten nätmiljö, eventuellt en stegvis övergång till en öppnare miljö

Delområden som testas

 • Hörförståelse
 • Läsförståelse
 • Skriftlig framställning
 • Muntlig framställning
 • Behärskning av ordförrådet och strukturer

Texter

 • en ny slags textuppfattning: ett mångsidigare urval av olika typer av texter än i nuläget
 • multimodalitet; t.ex. bilder kan användas som stöd för texten eller så kan texten som man ska lyssna på också vara en video
 • större variation i texternas längd än i nuläget
 • ökad autenticitet: t.ex. olika layout möjliga

Uppgiftstyper som används

 • ett mera omfattande urval av uppgifter inom samtliga delområden av språkfärdigheten
 • även uppgifter som integrerar de olika delområdena av språkfärdigheten är möjliga: t.ex. videoklipp som underlag för skrivuppgifter
 • exempeluppgifter produceras separat för språkfärdighetens olika delområden

Teknik som används

 • Den utrustning som används i provet är antingen examinandens egen eller så har utbildningsanordnaren anskaffat den.
 • Studentexamensnämnden har fastställt kraven för den första terminal som stöds. Förteckningen kompletteras vid behov.
 • Provet avläggs i en sluten miljö. Det är därmed inte tillåtet att använda internet under provet.
 • Närmare uppgifter om tekniken som används finns här.
 • Svaren skrivs med hjälp av ett textbehandlingsprogram eller så anges de direkt med de verktyg som finns tillgängliga i samband med uppgiften. Det är möjligt att bifoga till exempel bilder eller diagram till svaren.
 • Svaren får skisseras på klottpapper. Pappren skickas inte till nämnden.
 • Svarsutrymmet kan begränsas.

Programvaror

 • Datatekniska kunskaper testas inte separat i studentprovet men en god behärskning av verktygen gör det naturligtvis lättare att avlägga provet.
 • I samtliga ämnen förutsätts att examinanden behärskar användningen av textbehandlingsprogrammet. Dessutom kan proven i olika ämnen också förutsätta behärskning av andra program som beskrivs separat per ämne.
 • Det är viktigt att varje examinand i god tid redan under sina gymnasiestudier hittar lämpliga sätt att svara.